Mental health takes centre stage on World Book Day/Llwyfan i iechyd meddwl ar Ddiwrnod y Llyfr

How can books benefit our mental health? That’s the topic of conversation at this year’s annual World Book Day event organised by the Books Council of Wales.

At Venue Cymru in Llandudno on Thursday 5 March 2020, a panel of six experts will discuss the benefits of ‘bibliotherapy’ where self-help books are used to support mental health and wellbeing.

A wide range of books is available as part of the Reading Well Books on Prescription scheme, which provides helpful reading to support health and wellbeing on a variety of topics including mental health and dementia.

The scheme is delivered by The Reading Agency in partnership with public libraries across Wales and England, with the Books Council of Wales ensuring that a selection of the books is available in the Welsh language as well as in English.

The Reading Well Books on Prescription for mental health scheme provides useful information and support for managing common mental health conditions or dealing with difficult feelings and experiences.

Some of the books also include personal stories from people who live with or care for someone with mental health needs.

Book reviewer and editor Bethan Mair will chair the discussion panel for World Book Day.

“Books are my world,” said Bethan, “but my life has also been blighted by periods of depression and anxiety. It isn’t always easy to talk about these things, even more so when you’re used to wearing a ‘nothing-wrong-here’ mask in public. But knowing you’re not alone, and that other people have come through the experience, can be a huge comfort.

“Self-healing is an important element in all mental health treatments,” she added, “yet we must have a helping hand to heal – and a book can always be at hand. The Reading Well Books on Prescription books come in all shapes and sizes, for all kinds of situations, and this pioneering provision in Welsh can only be a force for good. I’m looking forward very much to chairing a lively, informative and revealing discussion on an issue which touches so many lives.”

Other panel members include:

  • Manon Elin James – a founding member of the meddwl.org website which provides support and information on mental health disorders through the medium of Welsh.
  • Bethan Hughes – Principal Librarian at Denbighshire Libraries who leads on the well-being agenda and the Reading Well Books on Prescription scheme across Wales.
  • Sharon Marie Jones – a children’s author who has written extensively about her grief and mental health following the death of her five-year-old son in a car accident in 2016.
  • Dr Harri Pritchard – an experienced GP and a regular contributor to the media on medical issues.
  • Angharad Tomos – an award-winning writer who has written about her severe postnatal depression.

Chief Executive of the Books Council of Wales, Helgard Krause, said: “World Book Day is an opportunity to celebrate the written word and to reflect on how reading can be good for us on so many levels. At a time of increasing debate around mental health problems, we are proud to be working with The Reading Agency and Welsh Government to promote the Reading Well Books on Prescription scheme in Wales. All of the self-help books in this scheme have been endorsed by health experts and it is vitally important to ensure that this high-quality material is also available in Welsh.”

Debbie Hicks MBE, Creative Director at The Reading Agency, said: “One in four of us will face a mental health issue at some point in our lives. This World Book Day, we are delighted to be showcasing the proven power of reading to help people understand and manage their mental health and wellbeing. We are proud to work with the Books Council of Wales and public libraries to deliver Reading Well Books on Prescription in Wales, enabling the scheme to reach even more people in Welsh and English.”

The World Book Day event will open with a reception at 6pm at Venue Cymru in Llandudno on Thursday 5 March 2020, followed by the discussion at 6.30pm.

All titles in the Reading Well Books on Prescription scheme are available to borrow from public libraries throughout Wales. They can also be recommended by health and social care professionals to support treatment.

Links

Books Council of Wales: http://www.cllc.org.uk/

Reading Well: reading-well.org.uk/wales

The Reading Agency: readingagency.org.uk

RWWWalesMattHaig.png

Ydy llyfrau yn gallu helpu i leddfu problemau iechyd meddwl? Dyna’r cwestiwn a gaiff sylw eleni yn nigwyddiad blynyddol Diwrnod y Llyfr sy’n cael ei drefnu gan Gyngor Llyfrau Cymru.

Yn Venue Cymru yn Llandudno ddydd Iau 5 Mawrth 2020, bydd panel o chwech arbenigwr yn trafod manteision ‘bibliotherapi’ lle caiff llyfrau hunangymorth eu defnyddio i gefnogi iechyd meddwl a lles.

Mae ystod eang o lyfrau i’w cael fel rhan o gynllun Darllen yn Well – Llyfrau ar Bresgripsiwn, sy’n cyhoeddi cyfresi o lyfrau defnyddiol yn cefnogi iechyd a lles ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys iechyd meddwl a dementia.

Asiantaeth The Reading Agency sy’n gyfrifol am y cynllun ar draws Prydain mewn partneriaeth â llyfrgelloedd cyhoeddus ar draws Cymru a Lloegr, gyda Chyngor Llyfrau Cymru’n sicrhau bod detholiad o’r llyfrau ar gael yn Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg.

Mae’r cynllun Darllen yn Well – Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl yn cynnig gwybodaeth a chymorth defnyddiol ar gyfer rheoli cyflyrau iechyd meddwl cyffredin, neu ddelio â theimladau a phrofiadau anodd.

Mae rhai llyfrau hefyd yn cynnwys straeon personol gan bobl sy’n byw gyda rhywun ag anghenion iechyd meddwl neu’n gofalu amdano.

Y golygydd a’r adolygydd llyfrau Bethan Mair sy’n cadeirio’r drafodaeth banel ar Ddiwrnod y Llyfr.

“Llyfrau yw fy mywyd”, meddai Bethan “ond mae fy mywyd hefyd wedi cynnwys cyfnodau o iselder a gorbryder difrifol. Dyw hi ddim bob amser yn hawdd siarad am y pethau hyn, ac mae hynny’n fwy anodd fyth pan ydych chi wedi arfer gwisgo mwgwd ‘popeth-yn-iawn’ ar gyfer y cyhoedd. Ond mae gwybod nad ydych chi ar eich pen eich hun, a bod pobl eraill wedi dioddef fel chi, ac wedi dod drwyddi, yn gallu bod yn gysur mawr.

“Mae hunan-wella’n elfen bwysig o bob triniaeth iechyd meddwl,” ychwanegodd hi “ac eto, rhaid cael help llaw – ac mae llyfr yn gymorth hawdd ei gael ar unrhyw adeg. Mae llyfrau Darllen yn Well – Llyfrau ar Bresgripsiwn yn dod ymhob lliw a llun, ar gyfer pob math o achlysur, a dim ond daioni all ddeillio o’r ddarpariaeth arloesol hon yn Gymraeg. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gadeirio trafodaeth fywiog, ddeallus a datgelol ar faes sy’n cyffwrdd â chynifer o bobl.”

Mae aelodau eraill y panel yn cynnwys:

  • Manon Elin James – un o sylfaenwyr meddwl.org, sef gwefan sy’n cynnig cefnogaeth a gwybodaeth am anhwylderau iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Bethan Hughes – Prif Lyfrgellydd Sir Ddinbych sy’n arwain ym maes lles a chynllun Darllen yn Well – Llyfrau ar Bresgripsiwn ar draws Cymru.
  • Sharon Marie Jones – awdur plant sydd wedi ysgrifennu’n helaeth am ei galar a’i hiechyd meddwl ers i’w mab pump oed gael ei ladd mewn damwain car yn 2016.
  • Dr Harri Pritchard – meddyg teulu profiadol sy’n aml yn trafod materion meddygol ar y cyfryngau.
  • Angharad Tomos – awdur arobryn sydd wedi ysgrifennu am yr iselder difrifol a ddioddefodd yn dilyn genedigaeth ei phlentyn.

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, Helgard Krause: “Mae Diwrnod y Llyfr yn gyfle i ddathlu’r gair ysgrifenedig a sut mae darllen yn gallu bod yn llesol i ni ar sawl lefel. Mewn cyfnod o drafod cynyddol am broblemau iechyd meddwl, rydyn ni yn y Cyngor Llyfrau yn falch iawn o fod yn gweithio gyda’r Asiantaeth Ddarllen a Llywodraeth Cymru i hyrwyddo’r cynllun Darllen yn Well – Llyfrau ar Bresgripsiwn yng Nghymru. Mae pob un o’r llyfrau hunangymorth yn y cynllun hwn wedi’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd ac mae sicrhau bod deunydd safonol o’r fath hefyd ar gael yn y Gymraeg yn hollbwysig.”

Dywedodd Debbie Hicks MBE, Cyfarwyddwr Creadigol The Reading Agency: “Bydd un ymhob pedwar ohonon ni yn wynebu problem iechyd meddwl rhywbryd yn ein bywydau. Ar Ddiwrnod y Llyfr, rydym wrth ein bodd yn tynnu sylw at y budd cydnabyddedig a ddaw yn sgil darllen i helpu pobl ddeall a rheoli eu lles a’u hiechyd meddwl. Rydym yn falch o weithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru a llyfrgelloedd cyhoeddus i ddod â Darllen yn Well – Llyfrau ar Bresgripsiwn i Gymru, gan sicrhau fod y cynllun yn cyrraedd hyd yn oed mwy o bobl yn y Gymraeg a’r Saesneg.”

Bydd digwyddiad Diwrnod y Llyfr yn dechrau am 6yh gyda derbyniad yn Venue Cymru yn Llandudno nos Iau 5 Mawrth 2020, gyda’r drafodaeth banel am 6.30yh.

Mae teitlau yn y gyfres Darllen yn Well – Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gael i’w benthyg o lyfrgelloedd cyhoeddus ar hyd a lled Cymru.

Gall gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol hefyd argymell y llyfrau ar bresgripsiwn fel rhan o driniaeth unigolyn.

Mae manylion pellach am weithgareddau Cyngor Llyfrau Cymru i nodi Diwrnod y Llyfr i’w gweld ar ein gwefan.

Dolenni

Cyngor Llyfrau Cymru: http://www.cllc.org.uk/

Darllen yn Well Cymru: reading-well.org.uk/cymru

The Reading Agency: readingagency.org.uk

The Reading Agency

Join our mailing list

Get our newsletters to stay up to date with programme news, resources, news and more.

Back to Top